Een klacht indienen

Vanzelfsprekend proberen wij op het kinderdagverblijf ervoor te zorgen dat uw kind in goede handen is. Er wordt geschoold personeel aangenomen, inventarisaties gemaakt voor de veiligheid en de gezondheid. Maar dat er toch af en toe dingen voorvallen waar u als ouder tegenaan kunt lopen kan altijd.  Als u een klacht heeft kunt u deze indienen en dat kan volgens onderstaande stappen.

 

Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie

Als u als ouder ontevreden bent over iets op het kinderdagverblijf is het natuurlijk het prettigst dit meteen bespreekbaar te maken. Dit kan zijn tegen de persoon zelf als het gaat om een klacht die u heeft over de omgang van een bepaalde medewerkster met uw kind, of iets waar een bepaalde medewerkster voor verantwoordelijk is. Iets zo snel mogelijk aan de desbetreffende persoon melden heeft meestal de voorkeur.

Lukt het niet om er met de pedagogisch medewerksters zelf uit te komen, dan kunt u contact opnemen met Karin de houdster van Onder de Perenboom. Dit kan via persoonlijk contact, via de mail of via een klachtenformulier dat op te halen is bij ons op het kinderdagverblijf en te downloaden is op onze website. U kunt dan schriftelijk uw klacht indienen.

Uw klacht zal in eerste instantie worden behandeld door de houder zelf. Enkel als de klacht over de houder gaat, zal de klacht door een externe partij worden behandeld.

Uw klacht zal zorgvuldig onderzocht worden waarbij u op de hoogte gehouden wordt van de voortgang van de behandeling van uw klacht. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, rekening houdend met de aard van de klacht. Een klacht wordt uiterlijk binnen 6 weken afgehandeld.
U ontvangt schriftelijk een met redenen omkleed oordeel over de klacht, hierin staat tevens een termijn vermeld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

 

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang

Heeft u het gevoel dat er niets met uw klacht gedaan wordt, of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvangorganisatie. Deze dienst is gratis. 

https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang

Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie doorlopen.

https://www.degeschillencommissie.nl 

Registratie

Alle officiële klachten worden door de geschillencommissie geregistreerd en weergegeven in een jaarverslag. Iedere organisatie ontvangt jaarlijks een brief van de geschillencommissie waarin de klachten die betrekking hadden op de eigen organisatie staan weergegeven.

Overzicht klachten

“Onder de Perenboom” krijgt jaarlijks een overzicht van de klachten die zijn ingediend. Op het momet dat er klachten zijn ingediend, zijn we verplicht deze op te nemen in een jaarvrslag en hier op de website te plaatsen. Als er geen klachten ingediend zijn, is er geen jaarverslag.

 

 

Beschikbare downloads/documenten:

Het klachten reglement

Klachtenformulier