Veiligheid
Bij Onder de Perenboom doen we veel om de veiligheid voor de kinderen en leidsters te waarborgen.

Risico-inventarisatie
Er wordt tweejaarlijks een risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid uitgevoerd. Hieruit volgt een actieplan met maatregelen om de locatie weer geheel up-to-date te brengen. Voor ouders/verzorgers die deze in willen zien is er een uitgeprinte versie op de onze locaties aanwezig.

GGD
Jaarlijks gaat GGD-inspecteur na of onze kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst Onder de Perenboom op onder andere:
De pedagogische praktijk, controle of het pedagogische plan in de praktijk daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
De beroepskracht-kindratio, controle of er voldoende pedagogisch medewerkers zijn voor de aanwezige kinderen.
Groepsgrootte, controle of het aantal aanwezige kinderen klopt.
Beroepskwalificaties, controle of de pedagogisch medewerkers voldoende zijn opgeleid.
Verklaringen omtrent gedrag (VOG's), controle of van ieder personeelslid een VOG aanwezig is.

GGD-inspectierapport
Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar en te bekijken via het Landelijk Register Kinderopvang. Klik op onderstaande link om de rapporten over onze opvang te bekijken.

 

Locatie Steenweg :

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=123229

 

Locatie Twekkerlerveld:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=148827

 

 

 Voertaal is nederlands